UČEBNICE 01 - 18: Různé druhy sedel a popis jejich výroby

Školní sedlo
Obr. 27

Školní sedlo je vlastně základem jak pro první (učební) jízdu, tak i pro výrobu dalších druhů sedel a jeho součástí.
V ostatních popisech druhů sedel se budu odvolávati na školní sedlo a u popisovaného druhu sedla budu uváděti pouze ty body, kterými se liší od školního sedla.
Školní sedlo svou sestavou vyhovuje plně všem požadavkům na ně kladeným. Je určeno hlavně pro začáteční jízdu všech jezdců i koní, kteří se učí jízdě. Jinak však je s oblibou používáno i náročnými jezdci pro různé sportovní i závodní jízdy.
Uvedené sedlo se zhotovuje celé z vepřovicové kůže anebo pro kraso- jízdu bývá též ozdobně vykládáno jelení nebo dančí koží.
Polštář k uvedenému sedlu je zhotoven z látkového potahu. Váha hotového sedla je 4-5 kg.

Součásti školního sedla

Obr. 27 a

Vrchní potah sedací části sedla se nazývá sedák. Jest zhotoven ze hřbetové části vepřovice. Nejdříve je na kostru sedla prozatímně za vlhka přitažen a několika hřebíčky zajištěn. Po uschnutí je sedák podle tvaru krycích křídel vyříznut a s křídly, včetně výpustek, sešit. Za pomoci kožených přítahů, přišitých na spodních plochách krycích křídel, je sedák znovu na kostru přitažen a pevně přibit.


Krycí křídla (dvojitá)

Krycí křídla jsou zhotovena z vepřovice a jsou podložena ještě lehčí hlazenicovou kůží pro docílení potřebné tuhosti. Křídla mají za účel krýti závěsy pro třmenové řemeny a současně doplniti ladný vzhled sedla. Na spodní ploše krycích křídel jest obloučkovým stehem přišito po jednom koženém přítahu pro přitažení a přibití na kostru sedla. Při sešívání krycích křídel se sedákem je mezi kraje vloženo po jedné kožené výpustce.
Výpustky (pastpulka).
Výpustky mají za účel ukrýti a ochrániti stehy na uvedených místech. Jsou zhotoveny z úzkých pásků ze psí kůže, která pro ten účel je pro svou pevnost i při největším zeslabení nejvhodnější, neboť výpustka musí býti co nejtenší.

Přítahy

Přítahy mají ten účel, aby pomocí jich byl pevně přitažen sedák, včetně krycích křídel na kostru sedla. Ke krycím křídlům jsou uvedené přítahy přišity dodatečně na spodní plochy obloučkovým stehem.

Podložky pod zápinky

Podložky jsou přišity pod zápinkami na tentýž popruh jako zá- pinky. Podložky mají ten účel, aby chránily sedlový polštář od prodření přezkami podbřišníku.

 

Zápinky pro podbřišník

sedlo na hřbet koně přitaženo. Zápinek je celkem šest a jsou připevněny po třech po stranách sedla. Dvě jsou vždy přišity na vyčnívající konec popruhu a jedna, která je o něco delší, je přibita přímo na boční díl kostry, což jest na obou stranách stejné.

Chránítka nad zápinky

Aby přezky podbřišníku nepoškozovaly spodní plochy postranic, jsou zápinky ještě opatřeny chránítkem, které je na zápinku pouze
navlečeno.

Postranice (dvojité) s kolenními opěrami

Jsou dvě postranice s kolenními opěrami. Postranice jsou zhotoveny z vepřovice a podloženy ještě lehčí hlazenicovou kůží pro docílení potřebné tuhosti. Ke kostře sedla jsou postranice připevněny hřebíčky a šroubky. Základní umístění postranic u sedla školního se rovná asi základně mírně otevřeného pravého úhlu.
Kolenní opěry jsou umístěny při předních okrajích postranic a mají za účel umožniti jezdci pevnější a jistější držení se koleny při jízdě. Tyto opěry jsou zhotoveny nejdříve z plátna, přiměřeně ovčí vlnou vycpány a teprve pak jsou potaženy koží.

Postranice jednoduché

Mimo postranice dvojité rozeznáváme ještě postranice jednoduché. Tyto jsou zhotoveny z materiálu, který jest pro ně zvláště určen, to jest hlazenice s tlačeným lícem vepřovice. Nejsou ničím podloženy a proto jsou vláčné a poddajné, takže jezdec se může měkčeji koleny opříti a tím i na koně snadněji podle potřeby působiti. Tyto postranice jsou určeny ponejvíce pro sedla, kterých se užívá při skoku, nebo sedla, určená pro dresuru.

Skobičky pro poprsník

Pod krycími křídly je umístěno po jedné ocelové a poniklované skobičce pro pozdější připnutí poprsníku.
Spojka postranic.
Před konečným přibitím postranic ke kostře sedla jsou jejich přední, horní, konce spojeny pomocí kožené spojky, která je zhotovena z vepřovice a je ještě vyplněna koženou vložkou, takže tvoří ladné ukončení předního okraje hlavice sedla.

Okrasné hřebíky

Okrasných hřebíků jest celkem šest. Jsou ocelové a pouze jejich hlavy jsou z bílého, nerezavějícího kovu (pakfonu).
Jejich účel spočívá v tom, že zajišťují a pevněji přitahují části, pro které jsou určeny. Současně doplňují líbivý vzhled sedla.

Sedlový polštář s látkovým potahem

Samostatnou a velmi důležitou součástí sedla je polštář. Účel polštáře spočívá v tom, že chrání hřbet koně od případných odřenin a současně umožňuje potřebné přilnutí sedla se zřetelem k hřbetu koně, a to buď silnějším nebo slabším vycpáním, jeví-li se toho potřeba. Sedlový polštář je složen ze dvou dílů, jichž strany jsou v určených místech prošity předním stehem a upraveny tak, že mezi oběma díly, nahoře, vzniká prázdné žlábkové místo, zvané sedlová komora, mající za účel chrániti páteř koně od přímého tlaku a současně odváděti nežádoucí teplotu, vznikající pod sedlem při jízdě. Ke kostře sedla je uvedený polštář připevněn tím způsobem, že po navléknutí konců rosoch do kapsiček, našitých na polštáři, je polštář přitažen k zadnímu oblouku kostry a přišit krytými stehy.

Lovecké sedlo (s koženým polštářem)

Obr. 28

Pro různé jízdy v přírodních terénech jest určeno velmi vzhledné sedlo, zvané lovecké. Toto sedlo se liší od školního sedla pouze tím, že nemá kolenních opěr a jeho sedlový polštář je potažen koženým potahem. Kromě toho jsou přední okraje postranic opatřeny koženou kulatinou, která doplňuje líbivý vzhled sedla. Uvedeného sedla se používá s oblibou i pro dresuru koně (výcvik koně k přísné jezdecké poslušnosti) pro jeho sestavu a kožený polštář. Jinak však možno použít se zdarem loveckého sedla i pro jiné jízdy v předpokladu, že jezdec, který míní uvedeného sedla použíti, ovládá již velmi dobře jízdu na koni. Průměrná váha hotového sedla je 4-5 kg.

Sedlový polštář s koženým potahem má svůj určitý účel a přednosti proti polštáři s látkovým potahem. Sedlo s uvedeným koženým polštářem je možno především přímo nasedlati na holý hřbet koně bez obavy, že bude polštář poškozen potem koně. Nasedláním na holý hřbet koně přilne sedlo co nejníže k hřbetu a tím získává jezdec důležitou možnost přímého a působivějšího splynutí s koněm, tudíž i možnost citlivějšího působení na koně prostřednictvím sedla. Tato okolnost je velmi cenná hlavně při dresurním výcviku a pro koně tvrdší a nepoddajnější povahy vůbec. Nutno však připomenouti, že uvedený polštář právě pro kožený potah a plstěnou výplň působí na hřbet koně tvrději — což je vlastně část jeho účelu - a že kůň s choulostivějším hřbetem tuto okolnost někdy dosti nerad snáší, což může býti často i příčinou nespokojenosti a neposlušnosti koně. V takovém případě je nutno tvrdost působení zmírniti podložením měkké plstěné podložky pod sedlo. V dalších případech jest ovšem možno nahraditi polštář s koženým potahem za polštář s látkovým potahem, plněným ovčí vlnou, ale stavěným na způsob koženého.

Skokové sedlo

Obr. 29, 29 a, 29 b

Pro závodní a velmi odpovědné jízdy, hlavně pro skoky vysokých překážek, bylo zkonstruováno zvlášť účelné sedlo se zřetelem na nejbližší přilnutí k hřbetu koně i s jezdcem. K tomu účelu jest hlavice kostry hluboce zpět vykrojena a celé sedlo stavěno se zřetelem na uvedený účel. Hluboký výkroj hlavice kostry sedla má velký význam hlavně v těch případech, kdy má kůň hodně vysoký a choulostivý kohoutek. Při skoku přes vysoké překážky, kdy kůň přichází do různých poloh, jest jakýkoliv dotek kohoutku o hlavici sedla úplně vyloučen, což platí i v tom případě, kdy kůň za daných okolností upadne, nebo podobně. Zadní oblouk kostry sedla, který je přiměřeně zvýšený, umožňuje pevnější držení a opření se jezdce v sedle při skoku přes překážku. Účelně upravený sedlový polštář s koženým potahem (může býti i látkový) značně zdůrazňuje uvedené přednosti. Původní vzor uvedeného sedla byl celý zkonstruován v Pardubicích na základě dlouholetých zkušeností řemeslných a jezdeckých. Vzor uvedeného sedla jest s oblibou žádán i zahraničními jezdci různých států, což nejlépe dokazuje jeho dokonalost. Průměrná váha hotového sedla je 5-6 kg.

Sedlo závodní, rovinové

Obr. 30

Pro závodní jízdy rychlostní, jen s menšími překážkami na rovných tratích, bylo zkonstruováno zvlášť účelné sedlo, výhradně jen pro tento účel. Sedlo se vyznačuje hlavně svou lehkostí a účelně, se zřete- lem na kratší třmenové řemeny, stolicový sed jezdce a dopředu vysunutými postranicemi. Původní vzor uvedeného sedla byl celý zkonstruován v Praze na základě zkušeností tamějších sedlářů a jezdců, a nutno zdůraznit, že plně vyhovuje svému účelu. Průměrná váha hotového sedla je 1-3 kg.

Sedlo závodní, překážkové

Pro namáhavé závodní a překážkové jízdy všech druhů, jako je na příklad velmi těžká a odpovědná závodní jízda »Velká pardubická steeple-chase«, bylo zkonstruováno zvláště účelné a velmi dokonalé sedlo, které plně vyhovuje svému účelu, pro který je určeno.
Tvarem se částečně podobá závodnímu sedlu pro rovinu, hlavně pokud se týče výkroje a umístění postranic, ale celé zpracování je důkladnější se zřetelem na účel, pro který je určeno. Průměrná váha uvedeného sedla je 3-4 kg.

Dámské sedlo

Obr. 31

Jelikož se i ženy věnují s oblibou jezdeckému sportu, je pro ně sestaven zvláštní druh sedla, zhotoveného pro postranní sed. Toto sedlo je stavěno jen pro uvedený sed. U hlavice kostry jsou připevněny dva dřevěné rohy, podle potřeby ohnuté a obalené slabou vrstvou ovčí vlny a obšité koží. Nazývají se: roh pevný a roh opěrný.
Současně je však nutno přiznat, že čím víc se ženy věnují jezdeckému sportu, tím méně se používá dámského sedla pro postranní sed. V dnešní době používají jezdkyně ponejvíce pánských sedel pro vidlicový sed (obkročný sed), který jim pravděpodobně lépe vyhovuje. Průměrná váha dámského sedla pro postranní sed je 7-9 kg.

Kozlíkové sedlo

Obr. 32

Pro vojenské účely, kdy nutno počítat s tím, aby sedlo mělo všechny dobré a praktické vlastnosti se zřetelem na složitý účel, pro který je určeno, byl zkonstruován vojenskými odborníky zvlášť účelný a svému účelu vyhovující druh sedla, zvaný »kozlíkový«.
Kozlíkových sedel je několik druhů a stále se zdokonalují a doplňují různými účelnými vymoženostmi. Pro potřebu sportovní a závodní, hlavně v občanském životě, používá se již méně kozlíkových sedel. Nutno totiž přiznat, že uvedená sedla pro svou vyšší konstrukci oddalují jezdce poněkud více od hřbetu koně, a proto nemůže jezdec tak dobře působit na koně prostřednictvím sedla, což hlavně při sportovních výkonech je pro jezdce určitým nedostatkem. I váha a tvar kozlíkového sedla přichází v úvahu. Průměrná váha uvedeného sedla je 7-8kg.

Jelenicové sedlo

Jako základní materiál pro výrobu všech druhů sedel je určena pro své nedostižné vlastnosti kůže vepřovice, spočívající hlavně v její pružnosti a vzdušnosti následkem pórovitosti kůže. Jelení nebo dančí kůže se používá hlavně pro výrobu sedel, určených pro závodní jízdu. Základní rozdíly mezi uvedenými kůžemi jsou v tom, že vepřovice usnadňuje potřebné vysedávání (klouzání) při jízdě, kdežto jelenice uvedené »vysedávání« v důsledku svého velurového lícu omezuje.
Jelení nebo dančí kůže jsou pro tento účel zvláště upravovány a barveny buď na šedo nebo na hnědo. Přilnavostí uvedených koží sedí jezdec pevněji a jistěji a nežádoucí »vyklouznutí<« se sedla je hodně omezeno, což hlavně při závodních jízdách je velmi důležité. Z toho jest zřejmé, že jelenicová sedla jsou na svém místě, hlavně pro různé závody na kratší dobu, ale nelze jich dobře doporučiti pro běžné jízdy >školní, nebo jízdy podobného druhu, neboť, je-li jejich přilnavost při závodních jízdách předností, je na závadu při delších školních jízdách, poněvadž jelenice špatně rozvádí vznikající teplo při sezení a při dlouhých jízdách mohl by se jezdec i odpařiti.

Plstěná podložka pod sedlo

Obr. 33

Pro ochranu sedlového polštáře (hlavně s vlněným látkovým potahem) proti vnikání potu koně do polštáře, je určena podložka, která je vykrojena podle tvaru sedla. Pod sedlo je připevněna volně, a to dvěma řemínky s oky, po straně přišitými, které se při použití navléknou na zápinky pro podbřišník. Přitom nutno dbát toho, aby byla podložka vždy řádně (před utažením sedla podbřišníkem) nahoře vtlačena do komory u sedlového polštáře, a to hlavně v místech pod hlavicí kostry sedla. K tomu ještě podotýkám, že opomíjení výše uvedené úpravy podložky má často za následek odpaření se nebo odření kohoutku koně, nehledě na to, že se podložka poškozuje a správně nepřiléhá. Pokud se materiálu týče, zhotovují se ponejvíce plstěné podložky. Též se používají podložky, zhotovené z vláčné kůže.