Sedlářství psota

Jediný na světě!

Na světě možná ne, ale zaručeně jsem jediný v Česku a na Slovensku, kdo Vám může zprostředkovat oficiální akreditaci na obor Sedlář! 

1) Kurz profesní kvalifikace SEDLÁŘ - 200 hodin (150h praxe + 50h teorie) ukončen rekvalifikační zkouškou za přítomnosti autorizované osoby. Jako rekvalifikační kurz proplácí Úřad práce - musíte být v evidenci.

2) Kdo má živnostenské oprávnění  může zažádat úřad práce o zvýšení kvality vzdělávání v profesi SEDLÁŘ. Úřad proplácí 80% kurzu.

3) Jako soukromá osoba si můžete kurz zaplatit sám - cena 60 000kč.

Sbalitelný obsah

Více informací o akreditaci

V posledních letech se obory sedlář nevyučují, ale výrobky od těchto řemeslníků se stále těší značné oblibě. Malý a střední živnostníci mají velké náklady, než alespoň trochu zaučí uchazeče o zaměstnání či brigádu. Z vlastní praxe můžu říci, že ve většině případů, když se lidé hlásí k sedláři o práci a říkají, že mají zkušenosti, tak ty spočívají zejména v okoukaných postupech podle různých videí na internetu. Ta zde ale prezentují zejména zase jen amatérští kutilové. Pokud chcete mít takového člověka u sebe v pracovním prostředí, musíte jej tedy zdlouhavě odnaučovat jeho špatné návyky a ukázat mu od začátku, jak se vše pořádně dělá. To je samozřejmě časově náročné a nákladné.

Jak už jsem naznačil, je tedy velmi důležité, aby rekvalifikační kurz byl přípravou na to, aby uchazeč o zaměstnání měl návyky, zručnost a odbornost takovou, aby jeho budoucí zaměstnavatel měl co nejmenší náklady se zaškolením. Práce sedláře je specifická tím, že je rozmanitá, má širokou paletu použitých technologií, potažmo širokou škálu možných výrobků. Osvojit si dovednosti pod odborným dohledem je proto věc nezbytná. Vyučení mají jedinečnou šanci zjistit, jaké veškeré nářadí a nástroje k práci potřebují, jak se tvoří šablony, jaké jsou techniky ručního šití, řezání, barvení atd. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu mají absolventi velkou šanci v daném oboru najít uplatnění, protože řemeslníků – profesionálu tohoto druhu je v současnosti výrazný nedostatek a jsou zavaleni značným množstvím práce. I lidé se sníženou pracovní schopností dokáží v oboru brašnář – sedlář najít uplatnění.

Kurz profesní kvalifikace SEDLÁŘ - 200 hodin (150h praxe + 50h teorie) je ukončen rekvalifikační pěti hodinovou zkouškou SEDLÁŘ - SEDLÁŘKA (kód: 32-002-H) s autorizovanou osobou. Jako rekvalifikační kurz proplácí úřad práce. Pro soukromé osoby je kurzovné 60.000Kč.

 

 

 

Rekvalifikace - informace

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST

Jsem uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání a mám zájem o rekvalifikaci.

2. ZPŮSOBY PODÁNÍ

Způsob podání tiskopisů.

3. OBECNÉ INFORMACE

Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání podle § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Žádost podává fyzická osoba.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu

 1. být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
 3. být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
 4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
 5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.
ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

 1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
 2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží příslušnému kontaktnímu  pracovišti Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).

Zdroj textu - https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace1

Kontakt

Provozovna: Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

Sídlo firmy: Jaroslav Psota, Francouzská 424/95, Brno - Zábrdovice, 602 00

IČO: 70443025

Tel.: +420 604 743 095

Email: sedlarstvipsota@seznam.cz

Facebook: Sedlářství Jaroslav Psota

Instagram: sedlarstvi.cz

Příjem zakázek: Pondělí - Pátek, 10:00 - 14:00

Příjem zakázek Po-Pa, 10:00-14:00

Zakázky přijímám Po-Pa, od 10:00 do 14:00.

Zastavte se přímo na provozně - Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby) - nebo mě zkontaktujte telefonicky, emailem, či přes Facebook/Instagram!

Kde mě najít?

Adresa dílny - Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

( Vjezd do areálu, zdroj obrázku - mapy.cz )

 

Jak se ke mně dostat?

 • Autem - lze zaparkovat přímo v areálu
 • MHD - stačí vystoupit na zastávce Tkalcovská. Jezdí k nám šalinové spoje 2,4,7 (směr od hl. nádraží), následně stačí ujít 200 metrů směrem na sever po pravé straně ulice Cejl a dívat se po velké žluté ceduli s černým koníkem a nápisem Jezdecké potřeby

ORIENTAČNÍ NABÍDKA SLUŽEB • Příjem zakázek Po-Pa, 10:00-14:00

Nechte si vyrobit!

 • Sedlo/la na koně

 • Chomout/y

 • Uzdy/Uzdečky

 • Jiné doplňky

1 z 4
1 z 2

SEDLÁŘSTVÍ PSOTA

Jak šít ručně?

Na našich akreditovaných kurzech se po 200 hodinách naučíte nejenom ručně šít, ale také řezat, barvit, výrábět šablony, zdobit a mnoho dalšího...

Rozklikni...

Ruční šití

Sedlářství je jedním z mála oborů, kde ruční šití nebylo dosud nahrazeno
šitím strojním a stále patří mezi základní spojovací techniky. Tato skutečnost je podmíněna jak pevností a vzhledem ručního šití, tak samotnou
konstrukcí výrobků.
Nepříznivé podmínky provozu sedlářských výrobků (postroje, hnací řemeny, sportovní výrobky) a jejich namáhání tahem, tlakem a v některých
případech i krutem, vyžadují co nejpevnější provedení spoje při současném
zachování přirozené pružnosti spojovaných materiálů. Sedlářské ruční šití,
provedené Iněnou přízí, obě tyto podmínky zajišťuje. V těchto případech
je ruční šití použito z důvodů pevnostních.
Nelze však opomenout ani konstrukční tvar výrobků jako důležitý faktor
ovlivňující aplikaci ručního šití. Například míče jsou svou konstrukcí na-
tolik prostorově nevýhodné, že použití strojního šití je téměř vyloučeno.
V počáteční fázi lze sice jednotlivé dílce sešívat strojně, ale konečné došití,
tj. uzavření prostorového stavu, již musí být provedeno ručně.
Dále se ruční šití používá u některých typů brašnářských výrobků, na-
příklad při zhotovování speciálních pouzder na přání zákazníka, a u ně-
kterých prací drobného charakteru, jako je šití držadel, sešívání vsuvek,
šití oček a úchytek pro nosné řemeny atd

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

Dvouniťové ruční stehy

Po stránce pevnosti patří dvouniťové ruční stehy k nejkvalitnějším šitým spojům. Lze je snadno utahovat a při přetržení jedné z niti nedojde k úplnému oslabení stehu, neboť spojení zajišťuje druhá nit. Dvouniťové stehy jsou velmi vzhledné (ukládají se pod mírným úhlem) a na líci i rubu materiálu jsou stejné.

Délka sedlářských stehů se řídí druhem výrobku. Při šití sedel, jezdeckých postrojů a drobnějších výrobků používáme steh kratší, u výrobků spadají. cích do oblasti tzv. těžké sedlařiny je steh delší. Například u ručně šitých sportovních míčů se udává 12 ± 1 steh na 50 mm šicí dráhy, tj. steh o délce 4,2 mm. Značení šicí dráhy při výrobě sedel se provádí znamenáčkem č. 10 (10 stehů na jeden coul), což představuje steh o délce 2,6 mm.

Sedlářský steh (obr. 13a) - vytváří se prostřednictvím dvou jehel, umístěných na protilehlých koncích jednoho společného návleku. Šité dílo musí být upnuto v koníku nebo svěrce. Při začátku šití se návlek nejprve protáhne prvním otvorem tak, aby se každá z jehel dostala na opačnou stranu šitého díla. V dalších otvorech se pak jehly proti sobě souběžně provlékají, nitě se v otvorech kříži a střídavě procházejí z jedné strany materiálu na druhou.

Postup vytváření sedlářského stehu lze rozdělit do čtyř fází (obr. 14):

 1. fáze – protažení návleku prvním otvorem tak, aby se jeho délka rovnoměrně rozdělila po obou stranách šitého díla;
 2. fáze – levá jehla prochází před píchnutým otvorem na pravou stranu šitého díla těsně za hrotem vytahovaného šidla;
 3. fáze – provlečení pravé jehly týmž otvorem vedle niti protažené ve 2. fázi. Tato nit je při provlékání pravé jehly mírně povytahována levou rukou zpět, aby nedošlo k jejímu napíchnutí provlékanou jehlou;
 4. fáze – rovnoměrné utažení návleku do obou stran. Neustálým opakováním fází 2., 3. a 4. vzniká sedlářský ruční steh (5.). Používá se především při šití tenkých materiálů a v brašnářské výrobě.

a - sedlářský steh;
b - sedlářský steh nahazovaný;
c, d - provázání a utažení nití;
e - skrytý steh

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

  Koník a svěrky pro ruční šití

  Dílce, které jsou určeny k sešívání, se upínají do zvláštních přípravků.
  Těmi jsou nejčastěji obyčejné a pérové svěrky nebo tzv. koník. Tato zařízení tvoří upínací čelisti, mezi něž se uchycuje šitý materiál tak, aby jeho
  okraje přečnívaly jen o tolik, kolik je potřeba k propíchnutí otvoru šídlem
  a ke správnému provázání stehů. Je-li přesahující okraj příliš velký, ohýbá
  se materiál pod tlakem šídla, takže se nedosáhne kolmého vpichu.
  Zásada při ručním šití je, že šijeme vždy směrem k sobě a dílo je přitom
  uchyceno lícovou stranou vpravo. Tuto zásadu je při upínání materiálu nutno dodržovat.

  Sedlářský koník v akci
  Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

  Sedlářské dílničky pro děti a mládež

  Sedlářské řemeslo je odborný obor se starobylou tradicí a pokud se spojí kvalitní nářadí s lektory, kteří je umí správně použít, děti pak s jejich pomocí dokážou vyrobit nádherné věci. Tato zkušenost je může tak obohatit, že z ní mohou čerpat i v dalším životě. Jen se podívejte na fotky, jak jím září očka, když se jim podařilo vytvořit tolik skvělých výrobků za dvě hodiny a jak jsou jejich rodičové na ně patřičně hrdí. Nejen proto bychom rádi do budoucna poskytli možnost zúčastnit se těchto dílniček i dalším zájemcům, protože jsme si vědomi, že jsme nebyli schopni uspokojit nebývalý a nečekaný zájem.

  • Sedlářské dílničky - ročník 2019

   Sedlářské dílničky - ročník 2019

   V únoru 2019 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku třetího běhu pro děti ve věku od 6let po mládež do věku 26let v trvání dvou až...

   Sedlářské dílničky - ročník 2019

   V únoru 2019 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku třetího běhu pro děti ve věku od 6let po mládež do věku 26let v trvání dvou až...

  • Sedlářské dílničky - ročník 2018

   Sedlářské dílničky - ročník 2018

   V dubnu 2018 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku druhého běhu - pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou...

   Sedlářské dílničky - ročník 2018

   V dubnu 2018 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku druhého běhu - pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou...

  • Sedlářské dílničky - ročník 2017

   Sedlářské dílničky - ročník 2017

   V září 2017 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou hodin: dopolední běh...

   Sedlářské dílničky - ročník 2017

   V září 2017 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou hodin: dopolední běh...

  1 z 3

  Jezdím také po všelijakých workshopech

  Sbalitelný obsah

  Poděkování za spolupráci od PIAFA

  Ukázky práce

  ZAKÁZKOVÁ VÝROBA • PŘÍJEM ZAKÁZEK PO-PA, 10:00-14:00

  1 z 8
  1 z 8

  Sedlářství Psota

  Dodatečné informace

  Kontakt

  Provozovna: Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

  Sídlo firmy: Jaroslav Psota, Francouzská 424/95, Brno - Zábrdovice, 602 00

  IČO: 70443025

  Tel.: +420 604 743 095

  Email: sedlarstvipsota@seznam.cz

  Facebook: Sedlářství Jaroslav Psota

  Instagram: sedlarstvi.cz

  Příjem zakázek: Pondělí - Pátek, 10:00 - 14:00

  Kde mě najít?

  Adresa dílny - Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

  ( Vjezd do areálu, zdroj obrázku - mapy.cz )

   

  Jak se ke mně dostat?

  • Autem - lze zaparkovat přímo v areálu
  • MHD - stačí vystoupit na zastávce Tkalcovská. Jezdí k nám šalinové spoje 2,4,7 (směr od hl. nádraží), následně stačí ujít 200 metrů směrem na sever po pravé straně ulice Cejl a dívat se po velké žluté ceduli s černým koníkem a nápisem Jezdecké potřeby

  Akreditace

  V posledních letech se obory sedlář nevyučují, ale výrobky od těchto řemeslníků se stále těší značné oblibě. Malý a střední živnostníci mají velké náklady, než alespoň trochu zaučí uchazeče o zaměstnání či brigádu. Z vlastní praxe můžu říci, že ve většině případů, když se lidé hlásí k sedláři o práci a říkají, že mají zkušenosti, tak ty spočívají zejména v okoukaných postupech podle různých videí na internetu. Ta zde ale prezentují zejména zase jen amatérští kutilové. Pokud chcete mít takového člověka u sebe v pracovním prostředí, musíte jej tedy zdlouhavě odnaučovat jeho špatné návyky a ukázat mu od začátku, jak se vše pořádně dělá. To je samozřejmě časově náročné a nákladné.

  Jak už jsem naznačil, je tedy velmi důležité, aby rekvalifikační kurz byl přípravou na to, aby uchazeč o zaměstnání měl návyky, zručnost a odbornost takovou, aby jeho budoucí zaměstnavatel měl co nejmenší náklady se zaškolením. Práce sedláře je specifická tím, že je rozmanitá, má širokou paletu použitých technologií, potažmo širokou škálu možných výrobků. Osvojit si dovednosti pod odborným dohledem je proto věc nezbytná. Vyučení mají jedinečnou šanci zjistit, jaké veškeré nářadí a nástroje k práci potřebují, jak se tvoří šablony, jaké jsou techniky ručního šití, řezání, barvení atd. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu mají absolventi velkou šanci v daném oboru najít uplatnění, protože řemeslníků – profesionálu tohoto druhu je v současnosti výrazný nedostatek a jsou zavaleni značným množstvím práce. I lidé se sníženou pracovní schopností dokáží v oboru brašnář – sedlář najít uplatnění.

  Kurz profesní kvalifikace SEDLÁŘ - 200 hodin (150h praxe + 50h teorie) je ukončen rekvalifikační pěti hodinovou zkouškou SEDLÁŘ - SEDLÁŘKA (kód: 32-002-H) s autorizovanou osobou. Jako rekvalifikační kurz proplácí úřad práce. Pro soukromé osoby je kurzovné 60.000Kč.

   

   

   

  Spolupracuji...

  S živnostníky

  Jezdecké potřeby KALENDA

  "V našem e-shopu naleznete velký sortiment jezdeckého vybavení. V nabídce máme spoustu českých značek, jako je Kentaur, Bang, Topvet, ale i zahraniční značky jako je EQUILINE, Veredus, Prestige, Eskadron, Pikeur, Spooks a další. Vybavení pro vás i vašeho koně si můžete přijít vybrat i k nám do kamenné prodejny v Brně, která má přes 800m2 a je tak jedním z největších obchodů s jezdeckým sortimentem v ČR." 

   

  PUPOdesign 

  Zabýváme se výrobou šperků a módních doplňků:

  • ze starých mechanických hodinek, součástek, strojků a ciferníků
  • z křišťálové pryskyřice s vlastními barevnými motivy

  Naše značka PUPOdesign vznikla spojením zájmů a umů sourozenců Lenky Puklové a Boleslava Pospíšila. Oba máme rádi staré věci ze kterých dýchá atmosféra starých časů.

  Opasky, které u nás zakoupíte jsou ručně zpracované, z kvalitní hovězí kůže s originální sponou. 

  Na šperky používáme kvalitní nerezová nebo bižuterní lůžka bez obsahu alergenů (olovo, nikl, kadmium).

  Vyrábíme i náušnice ve stříbrném lůžku Ag 925/1000. Veškeré stříbrné zboží je označeno ryzostní značkou v souladu s puncovním zákonem.

  Na výrobu steampunkových šperků používáme součástky ze starých mechanických hodinek. Z novodobého šperku tak na Vás dýchne kousek starých časů.

  • Web - www.sperkyzhodinek.cz
  • FB - PUPOdesign
  • Email - pupodesign@centrum.cz
  • Tel. - +420 739 092 795, Boleslav Pospíšil
  • Tel. - +420 733 351 200, Lenka Puklová

   Michaela Wecker

   "Michaela Wecker - fotografie z reenactment, oživlá a vojenská historie, filmování, šerm a divadlo."

    

   S firmami

   Fleshtag s.r.o.

   Jsme Fleshtag - mladá firma z Brna, která Vám zprostředkuje služby od řemeslných - výroba nábytku, dřevěných doplňků, pokládka podlah, kožené výrobky na zakázku, tak i digitální služby - správa sociálních sítí, tvorba webů, fotografické služby.


    S občanskými sdruženími

     

    Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci

    "Štvanci každoročně odehrají nespočet divadelních a šermířských představení, jezdeckých, ohnivých a světelných show, doprovázejí významné osobnosti, účastní se průvodů, oslav i firemních akcí. Aktivně se podílejí na programovém zajištění mnoha městských a hradních slavností u nás i v zahraničí. Významnou součástí je i spolupráce s produkcemi při realizaci a natáčení historických filmů a dokumentů. V posledních letech se Štvanci soustředí především na jezdecká představení, za něž v minulém roce získali ocenění „skupina roku“ v kategorii Rytířský turnaj na koních. Svým vystoupením jsou inspirací a jdou příkladem ostatním tuzemským skupinám." 

     

    SHŠ Carpe Diem

    "Jsme modřická skupina historického šermu, zabýváme se německou šermířskou školou a obdobím gotiky.
    Historický rámec však nebereme jako dogma. Prvořadý je pro nás šerm a choreografie našich secvičených soubojů, které se 
    snažíme předvést v představeních plných akce i humoru. Šermem se bavíme a rádi pobavíme i Vás."

      

     S neziskovými organizacemi

     YMCA Brno

     YMCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

      

     MAS Vyškovsko, z.s.

     Smyslem vytvoření občanského sdružení MAS Společná cesta na území sousedících svazků obcí Větrník, Mezihoří, Ivanovická brána a mikroregionu Rakovec je:

     1. vyrovnání disproporcí v rozvoji jednotlivých obcí a území
     2. přenos a vzájemné využívání zkušeností
     3. prosazování společné venkovské politiky
     4. posílení sousedských vazeb s cílem společné prezentace území Vyškovska jako aktivního územního celku, který je připravený a schopný realizovat rozvoj dle vlastního uvážení s vědomím své vlastní zodpovědnosti při všech rozhodováních v rozhodujících orgánech – zastupitelstvech a radách obcí, svazků obcí a nově i v programových výborech, kontrolních a výběrových komisích MAS Společná cesta

     S ústavy

      

     PIAFA Vyškov, z. ú.

     Od 1. ledna 2014 na základě změny legislativy je naší právní formou spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně (oddíl L, vložka 4975). Od 23. listopadu 2016 jsme se transformovali na zapsaný ústav, jenž je zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce 178. Odkaz na dokument - "Usnesení" Posláním organizace PIAFA z. ú. je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

     Působnost naší organizace je celostátní, s významným podílem regionálních aktivit – Jihomoravský kraj, Vyškovsko. Naše organizace je také aktivně zapojena do komunitního plánování na Vyškovsku.

     Tým PIAFA Vyškov, z. ú. tvoří 26 zaměstnanců, 12 koní, 10 psů a jeden klaun, kteří se ročně věnují více než pěti stům dětem i dospělým osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich rodinám.

     • Web - www.piafa.cz
     • FB – PIAFA Vyškov, z. ú.
     • Email - piafa@piafa.cz
     • Tel. - +420 515 539 212

       Se studenty

        

        Paulina Masevnina

        "Paulina Masevnina je fotografka a vizuální umělkyně z Ruska, která v současnosti působí v České republice. Jejím hlavním zájmem je objevování různých aspektů mladé kultury a erotiky. Paulina ve svých dílech experimentuje s kombinováním různých vizuálních jazyků konceptuální, erotické a módní fotografie, vytváří fotografické příběhy a cykly tím, že zobrazuje sebe i ostatní. Obrázky jsou syrové, přeexponované, nezaostřené, jako by vám fotograf nakoukl do ložnice. Vytvořením vlastního vizuálního jazyka přenáší do obrázků své sexuální a emocionální zkušenosti. Svými díly chce vyvolat silné smíšené emoce, od sexuálního vzrušení až po averzi. Dalším výrazným směrem její tvorby je New East, koncepty slasti a hanby, stojící samostatně jako reflexe situace v postsovětských státech."

           • YouTube - Sedlářství Psota

            Sledujte moji práci na YouTube Sedlářství Psota, kam přidávám spíše delší videa, kde ukazuji různý proces výroby, šití, přípravy a kompletace.

            Odebírejte mě na YouTube 
           • Facebook - Sedlářství Psota

            Sledujte moji práci na Facebooku Sedlářství Psota, kam přidávám různé kuriozity, zákulisní foto a jiné, které se sem na web nedostanou.

            Sledujte mě na Facebooku 
           • Instagram - sedlarstvi.cz

            Sledujte moji práci na Instagramu @sedlarstvi.cz, kam přidávám různé kuriozity, zákulisní foto a jiné, které se sem na web nedostanou.

            Sledujte mě na Instagramu 
           1 z 3

           sedlarstvi.cz spravuje Fleshtag s.r.o.