UČEBNICE 01 - 13: Postroje kočárové

O kočárových postrojích.
Jízda s kočárem a vozidly jemu podobnými je již sama sebou dosti odpovědná, poněvadž se jezdí rychleji a na místech, kde jest více rušno a pod. Následkem toho i kočí, určení k této jízdě, musí býti zkušenější a čilejší než kočí, určení pro jízdy vozové.
Kočárové postroje jsou složením i provedením hodně odlišné proti vozovým postrojům. Vyžadují více ošetření a pečlivější úpravy na koních, a to vždy i se zřetelem na povahu a temperament koní.

Křížové opratě u kočárových, postrojů jsou velmi důležitou části k vedení a ovládání koní a je žádoucno, aby jim kočí dobře rozuměl a účelně s nimi zacházel.
Následující stati mají za účel stručně a věcně seznámiti zájemce a kočí s potřebnými vědomostmi v tomto oboru. Je samozřejmé, že ten, kdo jede s koňmi a má uvedenou zápřež stále před sebou, může nejlépe vystihnouti případné nedostatky nebo přednosti jak postrojů, tak i koní a podle toho pak potřebné věci zaříditi, nebo na ně upozorniti odborníka.
Chomoutové a poprsní postroje (kočárové).
Pro lehkou jízdu s kočárem a jemu podobnými vozidly jsou určeny dva druhy postrojů, a to postroj chomoutkový a poprsní.
Chomoutkový postroj je hlavně určen pro slavnostnější jízdy v krytých a uzavřených kočárech.
Poprsní postroj je zase určen pro veškerou jízdu sportovními vozidly, jako jsou: kočáry, bryčky a jim podobná vozidla. Poprsního postroje se užívá ponejvíce pro všechny druhy kočárových vozidel, bez ohledu na jemu určený druh. Nelze tudíž upřít uvedenému postroji velmi praktickou přednost, že jej lze snadno upravit na různé velikosti koňů, aniž porušíme jeho celkový vzhled.
U chomoutkového postroje jsou nejdůležitější částí chomoutky, které v důsledku svého jinak účelného tvaru, přizpůsobeného co nejvíce tvaru krku koně, vyžadují, aby byly pokud možno přesně podle míry na určitého koně zhotoveny. Jsou-li tyto chomoutky příliš veliké anebo zase malé, nepadnou koním v žádném případě, což ruší celý vzhled zápřeže, nehledě na to, že ani koně nemohou zaujmout správné postavení a chod při jízdě.
Podušky, určené pod uvedené chomoutky, jsou více jen pro ozdobu, ale přesto umožňují lepší přilnutí chomoutku na krk koně. Jsou bud celokožené nebo zhotovené z modrého plátna a velmi tence žíněmi vy- cpané. V některých případech možno jejich odebráním zlepšit i při- způsobení malého chomoutku nebo v opačném případě jejím použitím zase zlepšit přizpůsobení chomoutku velkého. V krajním případě možno nějaký čas jezdit i bez těchto podušek, neboť vnitřní plochy chomoutku jsou pro tento případ již při výrobě upraveny a měkce srnčími chlupy podecpány.

Chomoutkový postroj (kočárový)

Obr. 14
Uvedený druh kočárových postrojů na pár koní jest složen z těchto
částí:
 • Chomoutky včetně kleštin (dva).
 • Podušky do chomoutků (dvě).
 • Bočnice k chomoutkům (čtyři).
 • Náhřbetníky (dva).
 • Dečky pod náhřbetníky (dvě).
 • Postraňky (čtyři).
 • Nákřižníky (dva).
 • Podocasníky (dva).
 • Podhrudníky (dva).
 • Držáky kožené (dva).
 • Uzdy s náočními klapkami (dvě).
 • Opratě křížové (anglický vzor). Udidla páková - lomená (dvě).
 • Přimidla (dvě).
 • Obloučkový bič.

Chomoutky

Obr. 14 a

Chomoutky k tomuto postroji jsou zpracovány se zřetelem k stavbě krku koně, podle něhož je upraven jejich tvar. Proto jsou tyto chomoutky až o dva coule kratší oproti vozovým chomoutům pro tytéž koně.
Kleštiny k uvedeným chomoutkům jsou ocelové, potažené nerezavějícím kovem nebo obšité koží. Horní konce kleštin jsou spojeny řemínkem s přezkou a pevně staženy. Dolní konce kleštin jsou spojeny kovovou spojkou, na kterou je navlečen kroužek pro držák. Při horních koncích jsou umístěny kroužky pro opratě. 

Bod tahu je na kleštinách vyznačen kovovým okem, vyčnívajícím po stranách kleštin v určeném místě.

Podušky do chomoutku
Obr. 14 a

Podušky se zhotovují buď celokožené nebo jen z tmavého plátna. Jsou vycpány slabou vrstvou žíní a opatřeny řemínky na připevnění k chomoutkům.
Účel podušek spočívá hlavně v tom, že chrání tělo chomoutků od promáčení se potem koně a zároveň umožňují lepší přilnutí chomoutků ke krku koně.

Bočnice k chomoutkům

Obr. 14 a

Bočnice, které jsou k chomoutkům v určených místech na kleštinách připojeny bud' pevně nebo pomocí pérového háčku, jsou určeny pro zapnutí postraňků do přezek, jimiž jsou jejich zadní konce opatřeny. V uvedených přezkách jsou zároveň umístěny podpínky, včetně zá- pinek a po jedné závěsce pro připnutí k náhřbetníku.
Vsuvky, určené pro ukrytí konců postraňku, jsou lisovány z jednoho
kusu kůže.

Náhřbetníky

Obr. 14 b

Náhřbetníky obepínají hřbet i hruď koně. Jsou velmi důležitou částí kočárového postroje, neboť udržují a rozdělují rovnováhu celého postroje.
Kroužky pro opratě jsou umístěny v určených místech po stranách náhřbetníku a mezi nimi uprostřed je umístěn háček pro přimidla a polokroužek pro podocasník. V těchto místech je náhřbetník opatřen koženým polštářkem pro lepší přilnutí k hřbetu koně.
Zápinky, určené pro připnutí bočních dílů, nebo jde-li o poprsní postroje, tedy poprsnic, jsou umístěny níže pod kroužky pro opratě a připevněny koncovými šroubky. Dolní konce náhřbetníků, z nichž vnitřní a delší (zápřezkový díl) je opatřen přezkou, vnější a kratší (zápinkový díl) je opatřen zápinkou, jsou při použití do sebe zapjaty. Dečky, umístěné pod polštářky náhřbetníku, mají za účel umožniti pevnější polohu náhřbetníku a zároveň i chrániti hřbet koně od pří- padného otlačení nebo odření.

Postraňky
Obr. 14 c

Postraňky jsou zhotoveny z dvojitých řemenů nejlepší jakosti a jejich kraje jsou prošity drobnými stehy.
Přední konce postraňku jsou opatřeny pěti dírkami a zadní konce jsou opatřeny kovovou kolébkou s koženým jazykem a upraveny V oka.

Nákřižníky

Obr. 14 c

Nákřižníky jsou řemeny, přecházející přes hřbet koně v křížové části. Jejich konce, upravené v popínací oka, jsou navléknuty na vnitřní postraňky a konce, opatřené pouze dírkou, jsou zapjaty do přezek u nadnášecích ok, umístěných na venkovních postraňkách.
Účel nákřižních řemenů spočívá v tom, že udržují postraňky, aby v uvedených místech se neprohýbaly směrem dolů a zároveň doplňují líbivý vzhled celého postroje.

Podocasníky

Obr. 14 c

Podocasníky jsou umístěny pod ocasem koně a přední část je připjata v kroužku u náhřbetníku, který je tam pro tento účel umístěn. Účel podocasníku spočívá hlavně v tom, že usměrňuje polohy ocasu koní a současně omezuje případné zachycení opratě pod ocas koně.

Podhrudníky

Obr. 14 c

Podhrudníky jsou přední částí zapjaty na kovovou spojku u kleštin. Zadní část, upravená v popínací oko, je navléknuta na zápřezkový díl u náhřbetníku. Mají za účel omeziti případné zvedání se chomoutku nebo poprsnic při jízdě. Podhrudníky nesmějí býti zapjatý příliš zkrátka a mají míti tolik volnosti, aby bylo možno při mírně napjatých postraňkách prostrčiti mezi hruď koně a podhrudník na plocho složené prsty ruky.

Držáky

Obr. 14 c

Držáky, určené pro připojení koní k oji, jsou zhotoveny z dvojitých řemenů a jejich kraje jsou prošity drobným stehem. Jeden konec je opatřen přezkou a vsuvkou, druhý konec je opatřen pěti dírkami.

Uzdy s náočnicemi

Obr. 15

Kočárové uzdy se zhotovují vždy hlavně se zřetelem k jejich líbivému vzhledu a jsou opatřeny náočními klapkami.
Účel klapek je v tom, že mají umožniti koni, hlavně lekavému, klidné soustředění se na jízdu a nerušený pohled před sebe.
Směr umístěných klapek je velmi důležitý, při čemž je nutno dbáti toho, aby klapky měly vždy dostatečný odklon od očí koně a v žádném případě se těchto nedotýkaly.
Nevýhody náočních klapek. Přesto, že uvedené klapky mají své, snad jen domnělé výhody, mají též mnoho nevýhod, neboť kůň ztrácí ostrost zraku a přes veškeré odborné umístění klapek se kůň občas dotýká řasami o vnitřní plochy a >obrušuje« si řasy. Při větrném počasí se sráží prach i drobné kaménky právě o tyto náoční klapky a vnikají koni do očí. Podle různých názorů je lépe jezditi bez těchto náočních klapek.

Udidla
Obr. 9
Udidla k uzdě, která jest určena k chomoutkovému postroji, jsou vždy páková, a to nejlépe anglický vzor >Liverpool<. Jinak je však nutno při určování udidel vždy bráti zřetel k různým vadám, zlo- zvykům, přednostem i nedostatkům koně a podle toho voliti udidla.
Přimidla
Obr. 14 c
Přimidla jsou určena k omezení nežádoucí bujnosti, kdy kůň samovolně přechází v klus a k docílení stejných poloh hlav koní při jízdě. Umístění přimidel je provedeno tím způsobem, že po zavěšení na háček u náhřbetníku, ke kterému jsou ještě pomocí pohyblivé průvlečky pevněji přitaženy a po provléknutí kroužky, k tomu účelu po straně nátylníku uzdy umístěnými, jsou zapjaty do kroužků udidel. Podotýkám ještě, že uvedených přimidel se u nás dosti málo používá, snad proto, že naše koně jsou poměrně klidnějšího temperamentu.

 

Křížové opratě polodvojité (anglický vzor)
Obr. 18

Pro kočárový chomoutkový postroj jsou určeny opratě anglického vzoru. Podrobný popis těchto opratí je uveden v následujících statích, pojednávajících podrobně o všech opratích.

 

Poprsni postroj (kočárový)

Obr. 14b. 14 c. 15, 16, 16, 19
Uvedený druh postrojů je dosud velmi oblíben a hodně používán pro své jednoduché a účelné složení. Proti chomoutkovému postroji je výhodnější již tím, že jej lze snadno přizpůsobiti na každého koně. což o chemoutkovém postroji nelze říci následkem toho, že je vždy zhotoven na určitou míru. Poprsní postroj se liší od chomoutkového postroje tím způsobem, že místo chomoutků a bočnic je opatřen účelnými pásy, zvanými poprsnice, které v sobě soustřeďují veškeré podmínky, nutné pro kočárový tah. Ostatní části jsou tytéž jako u chomoutkových postrojů.
Poprsnice, obepínající hrud koně zpředu a se stran, je zhotovena z vláčné kůže a jest po délce dvojité složena kraji k sobě tak, že kryje stehy, kterými je přišit vrchní řemen i ostatní části, umístěné na vrchní ploše poprsnice.
Nákrčník, který jest nezbytnou součástí poprsnice, je k této připjat pomoci zápinek a zápřezku, které jsou umístěny na poprsnici. Nadkrčníky se zhotovuji buď se čtyřmi zápinkami, nebo na lehčí koně toliko se dvěma zápinkami
Udidla pro uzdy k uvedeným postrojům jsou určena kroužková. Přitom ovšem těž nutno bráti zřetel k temperamentu, zvykům, vadám a přednostem koně a podle toho volíme určitý druh udidel.
Křížové opratě dvojité - žabkové (pražský vzor), určené pro uvedený druh postroji, opatřuji se ještě lehkým kostěným kroužkem volně se pohybující, na křížových dílech, které jsou přes sebe přeloženy křížem.
Poprsní postroj (kočárový) na jednoho koně do dvou ojek
Obr. 17 a 17 a
Pro jízdu v lehkém dvoukolovém kočáru se dvěma ojkami, zvaném >>gabriolet<< a s jedním koněm, je sestaven zvláště upravený postroj se zřetelem k uvedenému účelu. Postroj může býti poprsní nebo cho- moutkový a je sestaven z týchž částí jako kočárové postroje na pár koní, o kterých je již vpředu psáno. Postroj na jednoho koně je do- plněn ještě zadržovacím řemením.
Zadržovací řemení (opěrné řemení), obepínající kříž a kyčle koně, má za účel usnadniti koni lepší ovládání kočáru při jízdě s kopce.
Náhřbetník uvedeného postroje na jednoho koně jest přiměřeně širší proti náhřbetníkům pro normální kočárové postroje a jest ještě opatřen kovovými závěskami pro umístění ojek. Viz obr.
Opratě k uvedenému postroji jsou zcela jednoduché a skládají se ze dvou průběžných dílů.
Držáku se k uvedenému postroji nepoužívá.
OPRATĚ KOČÁROVÉ
opratích kočárových všeobecně.
Opratě, určené k postrojům kočárovým, jsou velmi důležitou částí a proto vyžadují podrobnějšího popisu. Každé kočárové opratě na pár koní jsou složeny ze dvou dvojic, t. j. na každého koně přináleží jedna spjaty přezkou. dvojice, jejich zadní konce se sbíhají v rukou kočího a jsou k sobě
ního) a dílu křížového (vnitřního).
Jedna dvojice se skládá ze dvou dílů, a to: dílu průběžného (venkovního) a dílu křížového (vnitřního).
Díl průběžný probíhá po venkovní straně koně a jeho konec a dosahuje do rukou kočího.
Díl křížový probíhá po vnitřní straně koně a je zapjat do dílu průběžného a druhým koncem do kroužku udidla druhého koně. Protože díly >křížové<. se tyto vnitřní díly opratí od obou koní vzájemně křižují, nazývají se
Účel křížového dílu spočívá v tom, že jeho popínáním dopředu jsou hlavy koní oddalovány více od sebe (od oje) a v opačném případě, kdy zase popínáme ve směru dozadu, přibližují se hlavy koňů více k sobě (k oji).
Normální zapnutí křížového dílu jest v prostřední dírce, v kterémžto případě jsou hlavy koní ve směru rovnoběžném s ojí. Tento díl je asi o 15 cm delší než průběžný.
Dírky, kterými jsou opratě kočárové k uvedenému účelu opatřeny, uvedenou manipulaci velmi usnadňují.
U oprati anglického vzoru jest 7 dírek na jedné dvojici toliko na dílu průběžném.
U oprati pražského vzoru (žabkových) jsou oba díly, průběžný i kří- žový, opatřeny po 7 dírkách. Má tudíž jedna dvojice 14 dírek. Všechny dírky jsou opatřeny čísly. Dírky jsou od sebe vzdáleny 4 cm. Rozeznáváme dva druhy kočárových opratí:
 • opratě křížové - polodvojité (anglický vzor);
 • opratě křížové dvojité »žabkové« (pražský vzor).
Podstatný rozdíl mezi uvedenými dvěma druhy spočívá hlavně v tom, že opratě anglického vzoru jsou do ruky kočího jednoduché, kdežto opratě podle vzoru pražského jsou dvojité až do rukou kočího, takže kočí drží v rukou dvojité konce obou dvojic opratí.

 

Kočárové opratě křížové - polodvojité (anglický vzor)

Obr. 18
Uvedené opratě jsou určeny hlavně pro kočárové postroje chomoutkové. Jejich sestava je velmi jednoduchá a účelná.
Díly průběžné, z nichž každý jest zhotoven ze dvou k sobě našitých řemenů a v určitých místech opatřen pevně zašitou spojovací průvlečkou pro přidržení křížového dílu, jsou ještě v určité vzdálenosti opa- třeny sedmi dírkami pro přepínání křížového dílu. Přední a jadrnější konce průběžných dílů jsou opatřeny přezkou a zápinkou, se kterou jsou dvoudílným náševkem sešity. Konce zadní, sbíhající se v rukou kočího, z nichž jeden je opatřen přezkou a druhý pouze dírkou, jsou sepjaty k sobě.
Díly křížové (vnitřní) mají přední konce upraveny jako konce u dílů průběžných, zadní konce jsou opatřeny přezkou a jsou zapjaty na díly průběžné v místech asi uprostřed mezi zadky koní a kočím.
Uvedená sestava oprati umožňuje kočímu snadnou manipulaci s opratěmi, soustředěnou v přepínání dílů křížových přímo s kozlíku.
Kočárové opratě křížové - dvojité »žabkové< (pražský vzor)
Obr. 19
Uvedené opratě jsou určeny pro postroje poprsní. Od opratí anglického vzoru se liší tím, že jsou dvojité až do rukou kočího a jejich díly, průběžný i křížový, jsou sepjaty na sebe pomocí přezky, zvláště zašité v krátkém koženém zápřezku, zvaném >žabka<<.
»Žabka‹ spíná oba díly v místech asi uprostřed mezi zadky koní a kočím a její přepínání lze snadno provésti přímo z kozlíku.
Další účel žabky je v tom, že v případě, kdy jde o zvláště temperamentní a těžko ovladatelné koně, upravují se »žabky« do tvaru podélných ok, měkce jelenicí podložených, pro navléknutí prstů k pevnějšímu ovládání koní. Přezky u žabky se mohou obšíti slabou koží nebo opatřiti koženou podložkou, aby se při přepínání křížových dílů nevyznačovaly na řemeni.
Rozměry a množství dírek, potřebných k popínání křížových dílů, jakož i veškerá manipulace s uvedenými opratěmi je táž, jako u opratí >> anglického vzoru«. Rozdíl spočívá toliko v tom, že opratě anglického vzoru mají dírkami opatřeny pouze díly průběžné (venkovní), kdežto opratě pražského vzoru jsou opatřeny stejným množstvím dírek na obou dílech. Pro přehlednější přepínání jsou ještě dírky opatřeny čísly.
Opratě pro čtyřspřeží.
Pro čtyřspřeží jsou určeny výhradně jen opratě anglického vzoru. Celkové provedení uvedených opratí pro tento účel zůstává stejný, toliko průběžné díly předního páru jsou podle potřeby prodlouženy, aby dosáhly do rukou kočího. Kočí drží tedy v tomto případě v rukou konce opratí koní předních a současně i konce opratí koní náojních. Aby uvedené konce obojích opratí držely lépe pohromadě, možno je opatřiti lehkým kostěným a volně se pohybujícím kroužkem.
Opratě pro jednoho koně.
Uvedené opratě jsou zcela jednoduché a skládají se toliko ze dvou dílů průběžných, z nichž každý jest asi 4.500 mm dlouhý a 22 mm široký. Přední konce dílů jsou opatřeny přezkou a zápinkou. Zadní konce se sbíhají v rukou kočího a jsou sepjaty k sobě přezkou.
Postroje kočárové pro čtyřspřeží
Jízda se čtyřmi koňmi je sice pro běžnou potřebu používána toliko v ojedinělých případech, jako jsou na příklad různé slavnostní příležitosti nebo pohřby a pod. Ovládání a vedení čtyřspřeží vyžaduje ne- jen zkušeného kočího, ale i spolehlivých koní a postroje, doplněné ně- kterými částmi, pro tento účel zhotovenými. Rozeznáváme dva způsoby (styl), podle nichž jest čtyřspřeží zapřaženo, a to: styl kočárový a styl povoznický.
Opratě pro čtyřspřeží v jakémkoliv stylu jsou určeny výhradně křížové, anglického vzoru, pro svou jednoduchou sestavu vyhovující uvedenému účelu.
Čtyřspřeží ve stylu kočárovém (s postranním vedením oprati)
Obr. 20
Způsob zápřeže uvedeného stylu spočívá v tom, že postraňky, předního páru podle potřeby prodloužené, procházejí volně oky k tomu účelu u náojních koní umístěnými a jsou zapjaty na dvoudílné přezky, v nichž jsou zapjaty postraňky koní náojních. Uvedené postraňky jsou k tomu účelu o 250 mm delší a na zadních koncích opatřeny pérovými háčky (karabinami). Koně náojní jsou ještě opatřeny zadržovacím řemením (opěrné řemení).
Zadržovací řemení (opěrné řemení), obepínající kříž a kyčle náojních koní, má za účel udržeti potřebnou polohu postrojů koní náojních při tahu předního páru. Nadnášecí oka, připjatá k opěrným řemenům, mají za účel udržeti postraňky v určené poloze.
Vedení čtyřspřeží je soustředěno v rukou kočího prostřednictvím se sbíhají v rukou kočího. účelného sestavení opratí, jejichž zadní konce od obou párů současně
Obloučkový bič, který jest pro čtyřspřeží zvláště dlouhý, umožňuje pár koní. kočímu pobídku jakož i zdůraznění jeho rozkazů, určených pro přední
Přímidla při uvedeném způsobu zápřeže jsou nutným doplňkem po- stroje, hlavně pokud se týče předního páru. Účel přímidel spočívá v tom, že znemožňují koním přejíti samovolně v nežadoucí klus a požují hlavy koní ve stejnoměrné poloze. dobné případy, na které není kočí připraven. Přimidla současně udržují hlavy koní ve stejnoměrné poloze.
Čtyřspřeží ve stylu povoznickém (s vnitřním vedením oprati)
Obr. 21
Uvedený způsob zápřeže jest vlastně nejjednodušší a též nejvíce používaný, neboť nevyžaduje nijakých zvláštních úprav a doplňků k postrojům pro tento účel. Uvedená zápřež se skládá ze dvou samo- statných párů koní, z nichž přední pár jest zapřažen na rozpory (přípřežná váha), umístěné na konci oje u kočáru. Při tomto způsobu zápřeže zůstává přední pár koní bez opratí a jest veden druhým kočím, který při slavnostních nebo pohřebních jízdách jde buď pěšky vedle koní nebo ovládá uvedený pár s koně podsedního, který je k tomu účelu opatřen sedlem. V tomto případě jsou opatřeny opratěmi toliko koně náojního páru, kterýžto pár jest veden kočím s kozlíku. Styl této zápřeže jest používán i pro běžné jízdy povoznické a hospodářské, při kterých jest často zapotřebí určitý náklad za pomoci druhého páru koní na určité místo dopraviti. Při těchto pracích jsou ovšem oba páry vedeny samostatně každý na svých opratích a svým kočím. Podle toho asi vznikl i název: styl povoznický.
Kromě uvedeného způsobu vedení kočárového čtyřspřeží, při kterém jest použito dvou vedoucích kočí a jedněch opratí, možno s plným zdarem použíti i opratí na oba páry koní současně za vedení toliko jedním kočím, jako jest u čtyřspřeží ve stylu kočárovém, o kterém jest již v předcházející stati psáno.
K tomu ještě podotýkám, že uvedený popis zápřeže pro čtyřspřeží jest běžný a základní způsob, ale každý má možnost podle svých zkušeností případnou a účelnou kombinaci zápřeže sestaviti, při čemž ovšem jsou vždy hlavní podmínkou zkušení kočí a vyzkoušení koně.
Umístění oprati pro čtyřspřeží.
Vzhledem k tomu, že vedení čtyřspřeží na opratích je úkol velmi důležitý, jsou používány různé způsoby umístění opratí předního páru k docílení jednoduchosti a účelnosti. Zatím rozeznáváme tyto tři způsoby umístění opratí předního páru, a to: vrchní vedení, postranní vedení a vnitřní vedení.
Vrchní vedení je upraveno tak, že zadní díly opratí volně procházejí mezi ušima koní náojního páru, a to kroužkem, který jest k tomu účelu umístěn uprostřed nátylníku uzdy.
Postranní vedení je upraveno zase tak, že zadní konce opratí předního páru procházejí po venkovní straně kroužky na venkovních stranách, u nátylníku uzdy náojních koní umístěných, a po dalším provléknutí kroužky, kterými probíhají opratě náojních koní, sbíhají se v rukou kočího současně s konci opratí náojních koní. Aby se uvedené konce nepopletly, možno je opatřiti ještě lehkým kostěným a volně se pohybujícím kroužkem.
Vnitřní vedení se zdá býti nejúčelnější, neboť při jeho použití opratě předního páru procházejí volně a rovnoběžně svými zadními díly, leh- kým kostěným strojkroužkem<, který jest volně umístěn na křížových dílech náojních koní.
Přednosti vnitřního vedení u opratí spočívají hlavně v tom, že při jízdě není přední pár nijak rušen případnými pohyby hlav koní náojního páru.
Šestispřeží.
Uvedená zápřež pro soukromou potřebu nepřichází téměř ani v úvahu. Používá se jí hlavně ve službách vojenských, u dělostřelectva, kde se plně uplatňuje, ovšem, že celkově v jiném stylu.
Obloučkový bič.
Jako poslední doplněk kočárových postrojů je bič, zvaný obloučkový. Je složen z bičiště, jemně zdobeného různými zářezy, a koženého pleteného šlehounu obloukovitého tvaru. Bič má býti v ruce kočího více jako ozdoba a jako mírný zdůrazňovatel udělovaných rozkazů kočího koním.
Pletený šlehoun má uvnitř umístěnu pružnou kostici (z velryby) a je k bičišti důkladně připevněn a ozdobně opleten režnou nití. Bičiště bývá též uvnitř vyztuženo ocelovou vložkou po celé délce, případně jest celé jemně opleteno nitěmi.