UČEBNICE 01 - 10: Střihy a předlohy

Důležitou pomůckou při výrobě různých předmětů jsou střihy a předlohy.
Střihy. Střihem rozumíme skutečný a určitý tvar nějakého předmětu a jeho součástí, jejichž obrys je přenesen na papír a vystřihnut.
Předlohy. Předlohou rozumíme obraz určitého předmětu ve skutečné podobě vykresleného, jehož části jsou přesně označeny. Podle uvedené předlohy lze si snadno představiti jak má budoucí výrobek vypadati a podle toho tudíž je možno potřebné střihy zhotoviti, nebo již hotové upraviti.
Výroba střihů. Nutno připomenouti, že střih je pouze základní pomůckou při výrobě. Často však vyžaduje určitou úpravu, a to se zřete- lem buď na zdokonalení výrobku anebo v důsledku vady nebo nějaké přednosti (případně u zvířete při výrobě postrojů).
Máme-li střih starý, vyžadující úpravy, vystřihneme nový a teprve na nově vystřiženém provedeme úpravu. Rozeznáváme střihy pravidelné (rovné strany) a nepravidelné (nestejné strany).
Při výrobě úplně nových střihů slouží nám za základnu kolmice, pravý úhel anebo ohraničená plocha.
Kolmice a pravý úhel používáme při výrobě střihů pravidelných stran (házidla, toulce na biče).
Ohraničené plochy se používá při výrobě střihů nepravidelných stran (střih na chomout, podušku a pod.).

 

Různé základní pokyny pro výrobu.

Následující stati obsahují ty nejnutnější základní pokyny, které musí každý znáti, kdo chce zhotoviti potřebné výrobky. Nutno si však uvědomiti, že to jsou pokyny hlavně pro začátečníky a že každý výrobce má možnost přizpůsobiti své vědomosti a praktické zkušenosti a tyto při výrobě uplatniti, případně i zdokonaliti. Při výrobě tažných postrojů užívá se dosud coulové míry (coul-palec měří 26 mm).

 

Účel střihu, předloh a měr

 

Chceme-li vyrobiti nějakou věc, tu musíme v prvé řadě znáti, jak vypadá a k jakému účelu jest určena a podle toho si připraviti potřebné pomůcky. Za základní pomůcky používáme různých střihů a předloh.

Střihem rozumíme skutečný a určitý tvar předmětu a jeho součástí, jejichž obrys jest přenesen na lepenkový papír a pak přesně vystřihnut.
Předlohou rozumíme obraz nějaké věci, která je v určité a skutečné podobě nakreslena a její části přesně označeny, takže lze podle této předlohy zhotoviti potřebné střihy.
Pokud se týče střihu, tu nutno věděti, že to je pouze základna pro výrobu určitého předmětu a že střih vyžaduje často další úpravy se zřetelem na zdokonalení výrobku, nebo odlišný tvar koně a podobně.

 

Úprava konců u řemenů
Veškeré části z kůže nakrájené nutno ještě před konečným přišitím, nebo připravením k šití, náležitě upraviti. Tato úprava spočívá v tom, že uvedené části opatříme v určených místech výseky pro přezky a dírkami na popínání, jakož i konce, určené k zašití nebo zapínání, upravíme do potřebného tvaru. Po případném ztenčení řemenu, jeví-li se ovšem toho potřeba, jsou slabým hranořízkem oříznuty, nabarveny a uhlazeny a pomocí rýhovače po krajích ozdobeny. Konce, určené pro zašití, jsou znamenáčkem stehu označeny a pomocí tenkých hřebíčků prozatím k sobě spojeny a připraveny k šití.
Různé druhy náševku a stehu pro ruční šití motouzem a řemínkem
Při výrobě sedel, včetně uzdění i veškerých postrojů a dalších potřeb, které vyžadují ručního šití, používá se kromě různých druhů šídel a jehel, též několik způsobů šití a náševku.
Píchneme-li šídlem, vznikají dírky pro provléknutí jehel včetně nití, motouzu nebo řemínku. Rozeznáváme tři polohy dírek pro šití, a to: polohu kolmou, šikmou a plochou. Uvedené polohy dírek mají vliv na polohy stehů.
Kolmá poloha dírky jest nesprávná a proto se jí nepoužívá.
Šikmá poloha dírky jest správná a je tudíž pro veškeré šití nejvhodnější; výhradně se jí používá.
Plochá poloha dírky je též nesprávná a nepoužívá se jí.
Pokud se týče délky stehů, určuje se hlavně při různém stehování po- mocí ručního nástroje, zv. znamenač stehů, který je opatřen čtyřmi podle potřeby vyměnitelnými kolečky, která jsou ocelová a mají poznávací čísla: 8, 10, 12, 14.
Základní pokyny pro výrobu i opravy chomoutů a podušek

Při výrobě i opravách jak chomoutů, tak podušek je nutno znáti ně- kolik základních pokynů, a to: Při krájení na nový chomout nutno mimo délku, kterou má míti hotový chomout, ještě přidati 5 až 6 coulů na sražení a vejcovitý tvar chomoutu, což se řídí podle délky a šířky chomoutu. Na chomout normálních rozměrů, kolem 22 coulů délky, se přidá na sražení a vejcovitý tvar asi 5 coulů. Délka chomoutu se měří středem mezi zadními okraji chomoutu, a to pouze jeho světlost. Šířka se měří na přední části v místech mezi kleštinami, kde jsou umístěny tažné háky, a zase pouze jeho světlost. Průměrná šíře chomoutu v místech mezi kleštinami jest 10 coulů. Jinak se řídí potřebná šířka i délka chomoutu podle stavby krku koně a nutno tudíž podle toho upraviti kleštiny i tělo chomoutu.
Zkracování chomoutu. Vyžaduje-li chomout při úpravě na koni případného zkrácení, tu můžeme toto zkrácení provésti pouze nahoře, aby nebyl porušen dolní a velmi žádoucí tvar pro ramenní klouby koně, což by se stalo při zkracování chomoutu dole.
 
Nastavování chomoutu. Vyžaduje-li chomout při úpravě na koni pří- padného nastavení, možno toto provésti pouze dole, ovšem jen v tom případě, když se jedná o nastavení jednoho, nanejvýše dvou coulů Jedná-li se o větší nástavek, tu nelze nastavení dole provésti, neboť by se znatelně porušil tyar chomoutu a tento by se pak nechal těžko na koni přizpůsobiti a mohl by míti vliv na různé odřeniny koně. V tomto případě nutno zhotoviti nový chomout.
Stříhání podušky. Stříháme-li na novou podušku, tu přidáme na sražení a vejcovitý tvar podušky průměrně 6 coulů. Na podušku do starších chomoutů, které mají již zadní okraje těla chomoutů rozta- ženy, rozvaleny«, nutno přidati průměrně až o jeden coul více než na podušku pro chomout té samé délky, ale »nerozvalený<<.
Zkrácení podušky. Jeví-li se toho potřeba, provádí se výhradně na- hoře, aby nebyl porušen dolní tvar podušky.
Nastavení podušky možno provésti dole, jedná-li se pouze o menší nástavek.

Předlohy a obrazy

Pro snadnější pochopení a utvoření si správné představy o popisovaném druhu postroje a jeho částí je učebnice doplněna ještě odborně kreslenými předlohami a obrazy, se zřetelem na druh jízdy, pro kterou jsou určeny, a předepsaný styl uvedeného postroje. Styl všech vyobrazených postrojů na koních jest sestaven na základě nejlépe vyhovujícího způsobu v praktickém používání. Jinak však jest přípustno a někdy i nutno uvedený styl změniti, a to v těch případech, kdy toho a podobně. vyžaduje potřeba koně a jezdce, ať již příčinou nějaké vady, přednosti
Slovo »styl< jest jednotné označení pro určitou skupinu součástí postroje k sobě náležejících a používaných pro určitý druh jízdy.

Přívlastky

Přívlastky jsou míněny případné druhé názvy určitých věcí, stávající vedle vlastních názvů. Téměř každá věc má nějaký svůj přívlastek. Přívlastky vznikají za různých okolností, často i náhodných a bez- významných. Vyznačují se buď předností nebo nedostatky určité věci pochází a podobně. anebo jsou to jména buď vynálezce, výrobce, nebo místo odkud po-